ÁSZF

Amennyiben Ön vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni Webshopunknak, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen dokumentum elektronikusan kerül iktatásra, utóbb a Weboldalon, illetve a HairCare Professionals Kft. székhelyén lesz hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal, jelen feltételek alapján megkötött szerződés kizárólag elektronikus formában kerül rögzítésre és megkötésre, így a szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Cégnév: HairCare Professionals Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: HairCare Professionals Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-168145
Adószám: 10775228-2-43
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Elektronikus elérhetőség: info@haircareprofessionals.hu
Telefonos elérhetőség: 30/311 3303

 

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a HairCare Professionals Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1., cégjegyzékszám: Cg.01-09-168145) (a továbbiakban: HairCare Professionals Kft.) kizárólagos tulajdonában álló és a HairCare Professionals Kft. által üzemeltetett www.londashop.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának, valamint a HairCare Professionals Kft. a Weboldalon regisztrált felhasználók részére, a HairCare Professionals Kft. által nyújtott szolgáltatás szerződési feltételeit. Jelen ÁSZF 2014. november 15. napjától hatályos.

Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozás, aki vagy amely a Weboldalon regisztrál (a továbbiakban: Felhasználó). A Weboldalon való regisztrációval, illetve a HairCare Professionals Kft. által nyújtott Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri és fogadja el. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják, azon nem regisztrálhatnak, a HairCare Professionals Kft. Szolgáltatását nem vehetik igénybe.

Felhasználó kizárólag az a fodrásztevékenységgel foglalkozó természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéb gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozás, aki, illetve, amely kizárólag Magyarországon folytatott fodrászati tevékenységével, valamint ezzel szorosan kapcsolatba hozható gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Felhasználó jogosultságát a HairCare Professionals Kft. jogosult ellenőrizni, valamint annak igazolására megfelelő dokumentumokat kérni. A HairCare Professionals Kft. jogosult minden egyéb személyt a Weboldal használatából kizárni, valamint a Felhasználónak nem minősülő személyektől beérkező megrendelés teljesítését megtagadni. A HairCare Professionals Kft. továbbá kizárja felelősségét azon esetekre, ha a Weboldalt arra nem jogosult személy veszi igénybe.

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, a HairCare Professionals Kft. jogosult jelen ÁSZF-et időkorlátozás nélkül egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF elfogadásával a már regisztrált Felhasználó egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a HairCare Professionals Kft. által egyoldalúan módosított ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri és fogadja el. Amennyiben Felhasználó jelen ÁSZF-et és „Adatvédelmi tájékoztató”-t nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, regisztrációra, illetve a HairCare Professionals Kft. által nyújtott Szolgáltatás igénybevételére. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF a HairCare Professionals Kft. által üzemeltetett Weboldalon közzétételre, a nyilvánosság számára érzékelhetővé került.

HairCare Professionals Kft. vállalja, hogy jelen ÁSZF egyoldalú módosításának tényéről tájékoztatja Felhasználót, valamint a módosítással érintett rendelkezéseket Felhasználó részére közvetlenül megküldi, a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címre. A mindenkor hatályos ÁSZF szövege megtalálható a www.londashop.hu weboldalon, illetve az üzemeltető HairCare Professionals Kft. székhelyén.

HairCare Professionals Kft. a Weboldal üzemeltetését az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Felhasználó a HairCare Professionals Kft. tulajdonában és üzemeltetése alatt álló Weboldalon közzétett vegyi áru termékeket, valamint fodrászati eszközöket, kellékeket (a továbbiakban: Termékek) – sikeres regisztráció feltételével – online, a Weboldalon közzétett, visszavonásig érvényes áron – az úgynevezett webshop bruttó áron – vásárolhatja meg. Felhasználó a Termékekből árufajtára és mennyiségre vonatkozó korlátozás nélkül vásárolhat. HairCare Professionals Kft. a Felhasználó által kiválasztott Termékeket becsomagolja, az alábbi feltételek mellett Felhasználó részére megküldi, leszállítja, utánvétes fizetést biztosít (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás). 

3. Regisztráció

A Weboldal látogatója regisztráció nélkül is megtekintheti a Weboldalt. A Weboldalon regisztráció nélkül történő körültekintés nem ad lehetőséget a Szolgáltatás igénybevételére. A Szolgáltatást kizárólag regisztrált Felhasználó veheti igénybe.

A Felhasználó a Szolgáltatást előzetes, közvetlen regisztráció útján veheti igénybe.

A Weboldal kezdő oldalán előugró bejelentkezési/regisztrációs felületen, a feltüntetett adatok hiánytalan megadásával, jelen ÁSZF elfogadását jelentő rubrika kijelölésével, majd a „Regisztrálok” gomb lenyomásával lehet sikeresen regisztrálni.

A regisztrációkor Felhasználó köteles felhasználónevet, e-mail címét, jelszót megadni. Ezen kívül Felhasználó a HairCare Professionals Kft. által nyújtott Szolgáltatás teljesíthetősége érdekében köteles számlázási adatokként megadni nevet/cégnevet, telefonszámot, várost (települést), irányítószámot, valamint utca nevet és házszámot. Amennyiben a szállítási cím, ahova a megrendelt Termékeket Felhasználó kiszállítani rendeli, eltér a számlázási címben megadott adatoktól, akkor szállítási címként köteles megadni nevet/cégnevet, várost (települést), irányítószámot, utca nevet és házszámot. A szállítási cím kizárólag Magyarország területén belüli cím lehet. Felhasználó a regisztrálással kijelenti, hogy az általa megadott adatok/cégadatok a valóságnak megfelelnek, a Felhasználó a megadott adatok/cégadatok változását köteles haladéktalanul jelezni a HairCare Professionals Kft. részére, az adatváltoztatásra rendszeresített weboldalas felületen. Ezen rendelkezések megsértése esetén a HairCare Professionals Kft. jogosult a Felhasználót a felhasználói körből kizárni, illetve a Felhasználót az okozott kár megtérítésére kötelezni.

A sikeres regisztráció érdekében, a fenti adatok kitöltését, az ÁSZF elfogadására irányuló nyilatkozat megtételét követően HairCare Professionals Kft. a regisztráló látogató részére, az általa megadott e-mail címre a regisztráció sikeres megtörténtéről értesítést küld. Az értesítő e-mail-ben szereplő link aktiválásával a regisztráció sikeresen befejeződik, ezt követően a regisztráló látogató Felhasználóvá válik, amely időponttól a Szolgáltatás igénybevételére jogosultságot szerez. Jelen regisztrációs folyamat bármelyik lépcsőjének elhagyásával a regisztráció nem válik sikeressé.

HairCare Professionals Kft. Felhasználó részére biztosítja, hogy mind a regisztrációkor, mind azt követően a megadott adataiban történő változást az adatok módosításával megjelenítse, egyben Felhasználó vállalja, hogy az adataiban történő változás esetén az adatait a valóságnak megfelelően a Weboldalon haladéktalanul módosítja.

Felhasználó az ÁSZF-et, valamint az „Adatvédelmi tájékoztatót”, annak elolvasása és megértése után, az erre rendszeresített rubrika kijelölésével elfogadja.

A Weboldalon történő regisztrációval, jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy HairCare Professionals Kft. a Weboldalon megrendelhető Szolgáltatással kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, a HairCare Professionals Kft. által meghirdetett akciókról értesítéseket küldjön a Felhasználó számára a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre.

4. Megrendelés

Sikeresen regisztrált Felhasználó a HairCare Professionals Kft. által üzemeltetett Weboldalon közzétett, a Szolgáltatás tárgyát képező Termékeket, azok mennyiségének megjelölésével és virtuális kosárba helyezésével választja ki. A kiválasztott és a virtuális kosárba helyezett Termékekre vonatkozó megrendeléshez szükséges az erre a célra szolgáló, „Megrendelem” funkció-gomb megnyomása, aktiválása. Ezt követően Felhasználó részére érzékelhetővé válik egy, a megrendelésről szóló összegzés (nettó-bruttó ár, fuvarköltség 15.000.- Ft megrendelési érték alatt). Az összegzés megtekintését követően választhatja ki Felhasználó a fizetés módját, majd köteles a szállítási címet megadni. A szállítási cím megadásakor lehetőség nyílik a Felhasználó szállítással kapcsolatos egyéni igényeinek megadására (pl. 2-es kapucsengő, x napon mikor elérhető, stb.). Ezt követően történik a megrendelés véglegesítése és elküldése.

HairCare Professionals Kft. a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé – a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címen – elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a Szolgáltatástól függő elvárható időn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó mentesül a megrendeléskor keletkezett ajánlati kötöttsége vagy egyéb szerződéses kötelezettsége alól. A visszaigazolás tartalmazza a Szolgáltatás lényeges adatait, így a Felhasználó adatait, a megrendelt Termékeket, azok webshop bruttó árának megjelölésével, a szállítás és csomagolás költségeit, a megrendelés alapján fizetendő összesített ellenértéket. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a HairCare Professionals Kft.-hez, valamint a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Abban az esetben, ha a megrendelés visszaigazolása a Felhasználó részére az általa megadott e-mail címre elküldésre került, és a visszaigazolás fogadását követő 24 órán belül a Felhasználó a megrendeléssel kapcsolatban kifogással (pl. nem általa megrendelt Szolgáltatás, megrendelési kódjával illetéktelen személyek által történő megrendelés esetén, stb.) nem él, úgy a Felhasználó a megrendelést elfogadottnak tekinti.

HairCare Professionals Kft. biztosítja a megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközöket arra, hogy a Felhasználó az adatbeviteli azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában a Felhasználó megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak.

HairCare Professionals Kft. a Felhasználó által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a Szolgáltatás ellenértékéről, a megrendelésben szereplő Termékek árának összesítése mellett, számlát állít ki. A megrendelt Szolgáltatás ellenértékéről kiállított számlát a HairCare Professionals Kft. a Termékek tényleges kiszállításának időpontjában bocsátja Felhasználó rendelkezésére. HairCare Professionals Kft. a Weboldal működésének hiányosságából (pl. üzemzavar) eredő károkért felelősséggel nem tartozik.

Felhasználó a Termékeket a HairCare Professionals Kft. által, a Weboldalon közzétett, visszavonásig érvényes webshop bruttó áron vásárolhatja meg.

A HairCare Professionals Kft. az általa biztosított, a Termékekre vonatkozó akciók lényeges körülményeiről (különösen annak mértékéről és időtartamáról) a Weboldalon minden Felhasználó részére elérhető formában tájékoztatót tesz közzé, vagy a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küld.

Felhasználónak az akció időtartama alatt a HairCare Professionals Kft. részére küldött, Termékekre vonatkozó megrendelésére és a Szolgáltatás teljesítésére, az akció idejére meghirdetett feltételek az irányadóak.

5. Fizetés módja 

Felhasználó a megrendelt Termékek ellenértékét, valamint a szállítás és csomagolás költségeit a következő módokon fizetheti meg:

 • A megrendelt áru kiszállításakor, azzal egyidőben, utánvéttel. Utánvéttel történő vásárlás esetén a Felhasználó a megrendelt Szolgáltatás ellenértékét a Futárszolgálat képviselőjének (fuvarozónak) köteles maradéktalanul, készpénzben megfizetni.

A Termékek Weboldalon közzétett ellenértéke az ÁFA összegét tartalmazzák.

6. Szállítás

HairCare Professionals Kft. a megrendelt Termékeket kizárólag Magyarország területén belülre vállalja szállítani közreműködője segítségével. Minden egyéb, Magyarország területén kívülre szóló Szolgáltatás teljesítését jogosult megtagadni.

HairCare Professionals Kft. a megrendelt Termékek fuvarozását (szállítását) – a fuvarozás színvonalának és a megrendelt áru címzetthez történő pontos kiszolgáltatásának érdekében – vele szerződéses viszonyban álló GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (a továbbiakban: Futárszolgálat) közreműködésével teljesíti.

HairCare Professionals Kft. köteles a Termékeket úgy becsomagolni, hogy a csomagolás azokat megóvja, és a küldemény mások személyét vagy vagyonát ne veszélyeztesse.

A szállítás ideje a megrendelés visszaigazolását követő munkanaptól számított 3 munkanap (kivéve az évvégi kiszállítás rendje, melyről külön értesítést küldünk hírlevelünkön keresztül, ill. az Akció fülön adunk róla tájékoztatást).

Az átvételt Felhasználó a Futárszolgálat fuvarlapján nyugtázza. A Futárszolgálat tételes áruátadást nem végez.

A Futárszolgálat a kiszállítást munkanapokon 8-17 óra között végzi el.

A kézbesítést a Felhasználó aláírásával igazolja a Futárszolgálat által kiállított nyomtatványon. A kézbesítés ténylegesen csak az átvételi igazolás aláírása, amennyiben utánvétes a Szolgáltatás, az utánvét kifizetése után történik meg, azt megelőzően Felhasználó a küldemény tartalmát nem ellenőrizheti.

A küldemény Felhasználó részére történő kiadása a Felhasználó, annak törvényes képviselője, vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a küldemény átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a meghatalmazással rendelkezők. Felhasználó egyoldalúan vállalja, hogy a megrendelt Szolgáltatás szerződés szerinti teljesítése érdekében, így a küldemények akadálymentes átvétele érdekében, tevékenységének helyén (pl. üzlethelyiség) legalább egy, a küldemény átvételére meghatalmazott személyről gondoskodik.

A Termékek Futárszolgálattól való átvételekor a Felhasználó köteles haladéktalanul a küldeményt mennyiségi és csomagolási szempontból leellenőrizni. A szállítással kapcsolatos mennyiségi vagy csomagolási hiányosságot a Felhasználó köteles a HairCare Professionals Kft., valamint egyidejűleg a Futárszolgálat részére haladéktalanul jelezni. Ezt követően szállítási hiányosságokra, szállítás közbeni sérülésre vonatkozó kifogást a Felhasználó nem terjeszthet elő.

Kár esetén, a küldemény kézbesítésekor a káresemény bekövetkeztéről, annak lényeges körülményeiről jegyzőkönyvet kell készíteni. Minden károsult küldemény esetében lehetővé kell tenni, hogy a kárt Futárszolgálat megszemlézze, ennek érdekében a káreseménykori állapotot meg kell őrizni. Felhasználó köteles a kár bekövetkeztéről mind Futárszolgálatot, mind pedig a HairCare Professionals Kft.-t (akár közvetlenül, akár Értékesítési konzultánsa útján) haladéktalanul értesíteni.

Ha az első kézbesítés meghiúsul, akkor Futárszolgálat – egy értesítő-kártya hátrahagyása mellett, amelyen a kézbesítendő csomagok száma, illetve Futárszolgálat elérhetősége megtalálható – a küldeményt legfeljebb 5 munkanapig (kivétel a Felhasználó jelzett szabadsága esetén, amely esetben legfeljebb 10 munkanapig) tárolja, ennek lejárta után – külön jelzés nélkül –, valamint a küldemény átvételének megtagadásakor, illetve a Szolgáltatás ellenértéke maradéktalan megfizetésének elmulasztásával visszaszállítja HairCare Professionals Kft. részére.

A késedelmes fuvarozásért, valamint a fuvarozás ideje alatt a megrendelt Termékekben bekövetkezett károkért HairCare Professionals Kft. felelősséget nem vállal, kivéve, ha a késedelem oka, vagy a megrendelt Termékekben bekövetkezett kár a HairCare Professionals Kft. érdekkörében merült fel, vagy annak felróható.

A Futárszolgálat a kézbesítéskor nem várakoztatható, várakoztatás esetén a kézbesítés megtagadható.

A fuvarozás díja:

 • bruttó 15.000.- Ft, azaz bruttó Tizenötezer Forint összegig terjedő rendelés esetében bruttó 1.500.- Ft, azaz bruttó Egyezerötszáz Forint
 • bruttó 15.000.- Ft, azaz bruttó Tizenötezer Forint összeget meghaladó rendelés esetén a fuvarozás díjmentes.

A Termékek ellenértéke a fuvarozás díját nem tartalmazzák.

A HairCare Professionals Kft. székhelyén, illetve egyéb telephelyén és fióktelepén történő személyes átvételre nincs lehetőség.

A HairCare Professionals Kft. a Szolgáltatás nyújtására irányuló igazolás megküldésekor a Felhasználó nevét/cégnevét, lakcímét/székhelyét (szállítási címét), telefonszámát, a vele szerződéses viszonyban álló Futárszolgálat részére, a Szolgáltatás teljesíthetősége és annak beazonosítása céljából haladéktalanul továbbítja. Felhasználó a regisztrációval, illetve jelen ÁSZF és az „Adatvédelmi tájékoztat” elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a fentebb említett adatok a Szolgáltatás teljesíthetősége és annak beazonosítása céljából a HairCare Professionals Kft.-vel szerződéses viszonyban álló Futárszolgálat részére továbbításra kerüljenek.

7. Szavatosság

HairCare Professionals Kft. a Weboldalon keresztül rendelhető Termékek tulajdonságairól folyamatos és megfelelő tájékoztatást nyújt. A Termékeknek alkalmasnak kell lenniük azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak, rendelkezniük kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú termékeknél szokásos, és amelyet Felhasználó elvárhat, valamint rendelkezniük kell a HairCare Professionals Kft. által adott, vagy a Weboldalon hozzáférhetővé tett leírásban szereplő, és az általa a szakmai tudással és képzéssel rendelkező Felhasználónak esetlegesen mintaként bemutatott termékben szereplő tulajdonságokkal.

HairCare Professionals Kft. a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). HairCare Professionals Kft. hibásan teljesít, ha a termék a kiszállítás (teljesítés) időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, kivéve, ha a hiba a szállítás (fuvarozás) következménye. Felhasználó a hibás teljesítéskor kifogást terjeszthető elő, kifogását a HairCare Professionals Kft. bármely elérhetőségén, írásban, az alábbi módon közölheti:

 • Felhasználó elsősorban szavatossági igényként kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választás szerinti kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy ha a választott szavatossági igény a másik szavatossági igénnyel szemben a HairCare Professionals Kft.-nek aránytalan többletköltséget eredményezne. HairCare Professionals Kft. a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül, a Felhasználónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül a választott szavatossági igénynek eleget tesz;
 • Ha a HairCare Professionals Kft. a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a kötelezettségének a fentebb megjelölt határidőben nem tesz eleget, Felhasználó – választása szerint – arányos árleszállítást igényelhet, a Haircare Professionals Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Felhasználó a választott szavatossági igényéről másikra áttérhet. Az áttéréssel okozott költséget köteles azonban HairCare Professionals kft. részére megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a HairCare Professionals Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 • A Felhasználó a hiba felfedezését követően a tőle elvárható legrövidebb időn belül, bármely elérhetőségén írásban, a rendelésre és a kiállított számlára hivatkozással köteles kifogását előterjeszteni.

A Felhasználó a szavatossági igényét a szállítástól (teljesítéstől) számított 1 (egy) éves elévülési időn belül érvényesítheti.

Egyebekben is a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8. Elállás 

Felhasználó a szerződéstől 14 (tizennégy) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Felhasználó az elállás jogát a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanap elteltéig gyakorolhatja. Felhasználó az elállásra vonatkozó nyilatkozatát – a bizonyíthatóság érdekében – írásban köteles a HairCare Professionals Kft. részére eljuttatni. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. HairCare Professionals Kft. köteles a Felhasználó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. Felhasználó köteles a szabályszerű elállás gyakorlása mellett a megrendelt és a Felhasználó részére megküldött Termékeket bontatlan csomagolásban HairCare Professionals Kft. részére visszaszolgáltatni. A Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Felhasználót ezenfelül egyéb költség nem terheli. HairCare Professionals Kft. kizárólag eredeti csomagolású, sértetlen terméket vesz vissza. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. HairCare Professionals Kft. követelheti a Termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

9. Adatkezelés, hozzájárulások megadása-visszavonása

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése HairCare Professionals Kft.-vel szemben elsődleges törvényes követelmény, HairCare Professionals Kft. a Felhasználó személyes adatait kizárólag az „Adatvédelmi tájékoztató”-ra vonatkozó rendelkezések alapján jogosult kezelni.

Felhasználó a regisztrációkor és jelen ÁSZF és az „Adatvédelmi tájékoztató” elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a jelen ÁSZF-ben és „Adatvédelmi tájékoztató”-ban szereplő, illetve a regisztrációkor megadott adatokat, vagy azok egy meghatározott körét

 • a HairCare Professionals Kft. az általa nyújtandó Szolgáltatás teljesítése, a Szolgáltatással kapcsolatos jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, illetve az együttműködés és a Szolgáltatás egyéb lényeges körülményeiről a Felhasználó teljes körű tájékoztatása céljából felhasználhassa és kezelje, valamint az adatokat a HairCare Professionals Kft. által nyújtott Szolgáltatással összefüggésben tárolhassa, a HairCare Professionals Kft. által nyújtandó Szolgáltatással összefüggésben Felhasználó azonosítása és mástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel céljából kezelje (Adatkezelés)
 • a HairCare Professionals Kft. által nyújtott Szolgáltatás keretében, azzal összefüggésben történő elektronikus hirdetések, közvetlen megkeresés módszerével gazdasági reklámok kerüljenek elektronikus úton (e-mail) a Felhasználó részére megküldésre (Elektronikus hirdetés)
 • a Felhasználó neve/cégneve, lakcíme/székhelye (szállítási címe), telefonszáma a Szolgáltatás teljesíthetősége és annak beazonosítása céljából a HairCare Professionals Kft.-vel szerződéses viszonyban álló Futárszolgálat részére továbbításra kerüljön (Adattovábbítás).

A Weboldalon közzétett, „Adatvédelmi tájékoztató”-ra vonatkozó rendelkezések jelen ÁSZF szerves részét képezik.

HairCare Professionals Kft., mint a weboldal üzemeltetője és mint adatkezelő biztosítja Felhasználó számára a lehetőséget, hogy a külön erre a célra rendszeresített felületen mind az elektronikus hirdetések, gazdasági reklámok megküldésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja, így az elektronikus hírlevelek további küldését megtiltsa, valamint a felhasználó regisztrációjának törlése iránti kérelmét előterjeszthesse.

Felhasználó az elektronikus hirdetések, gazdasági reklámok részére történő megküldéséhez megadott hozzájárulását úgy vonhatja vissza, hogy a részére megküldött elektronikus hirdetések, gazdasági reklámok végén található link aktiválásával megteszi ezirányú nyilatkozatát. 

10. Felhasználóra vonatkozó egyéb rendelkezések

Felhasználó a Weboldal használata, valamint a Szolgáltatás megrendelése, az ajánlat tétele során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni, így a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre, valamint Felhasználó az ajánlatot valós igényeinek megfelelően köteles megtenni.

Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik HairCare Professionals Kft.-vel szemben a HairCare Professionals Kft. által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet HairCare Professionals Kft.-nek a Weboldal Felhasználó által történt jogellenes használata, valamint az olyan kárért, amelyet a Felhasználó csalárd, megtévesztő magatartása okozott.

Felhasználó HairCare Professionals Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben HairCare Professionals Kft. tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó felhasználói azonosítóját titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy jogosulatlan személyek ahhoz ne férjenek hozzá.

Jelen ÁSZF-ben foglalt írásbeli nyilatkozatok a Felhasználó, valamint a HairCare Professionals Kft. által megadott e-mail címen, faxon vagy egyébként postai úton tehetőek meg.

11. Alkalmazandó jog

Jelen ÁSZF-re, valamint az „Adatvédelmi tájékoztató”-ra a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

Vonatkozó jogszabályok:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
 • Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény